Design a site like this with WordPress.com
Get started

Salaata Kadhaa Roobaa (Istisqaa’aa)

Yeroo dachiin gogdee fi roobni dhabame salaata kadhaa roobaa (istisqaa’aa) salaatuun sunnaadha. Yeroon, akkaataa fi hukmiin isii salaata iidaatiin wal-fakkaata. Garuu isii tana keessatti salaata booda kuxbaa tokko qofatu godhama.

%d bloggers like this: